خبرچینان اردوغان در آلمان

Posted by

اولین اقدام برای رفع نقص مادی و معنوی چیست؟

از اتباع ترکیه در آلمان خواسته شده است از انتقادهایی که در مدارس متعلق به ترکُ ها از رئیس جمهور ترکیه می شود، فیلم بگیرند و به نمایندگی های دیپلماتیک ترکیه اطلاع دهند.

اولین اقدام برای رفع نقص مادی و معنوی چیست؟