به جای تخریب برنامه تان را برای اداره بهتر شهر بیان کنید

Posted by

اگر توان اداره تهران را ندارید چرا در انتخابات شرکت کردید؟/ دوران کرباسچی دوران خوبی نبود

تغییرات مدیریتی و ساختاری با آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران دیگر به نوعی آغاز شده است. به طوری که گفته می شود داس اصلاح طلبان برای قلع و قمع مدیران مدیریت شهری تهران به کاره افتاده و پروژه حذف و پرونده سازی ها شکل گرفته است.

اگر توان اداره تهران را ندارید چرا در انتخابات شرکت کردید؟/ دوران کرباسچی دوران خوبی نبود