در حوزه های علمیه زنان چه خبر است؟

Posted by

ایران نسبت به خطر گروه های تروریستی برای جهان هشدار داد

روزی که آیت‌الله محمد علی شرعی از اعضای شورای مدرسین آن دوران در خانه‌ی اجاره‌ای و قدیمی و فرسوده در یکی از محلات قدیمی شهر مقدس قم، اولین روز فعالیت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه علمیه خواهران را آغاز کرد.

ایران نسبت به خطر گروه های تروریستی برای جهان هشدار داد