خواص شگفت انگیز مویز

Posted by

ایران یک – لهستان یک / ست دوم به سود ایران تمام شد

به حبه‌های درشت خشک شده انگور سیاه ، مویز گفته می‌شود . این نوع خشکبار در واقع از نظر شکل ظاهری و رنگ آن با کشمش متفاوت ، ولی از نظر خواص تا حدود زیادی شبیه آن است .

ایران یک – لهستان یک / ست دوم به سود ایران تمام شد