گرما در اهواز پروازها را زمین گیر کرد

Posted by

«ایستاده در غبار» همزمان از ۲ شبکه پخش می‌شود

گرمای شدید اهواز برنامه پروازهای فرودگاه این شهر را مختل کرد.

به گزارش ایسنا، دمای بیش از 50 درجه هوای امروز در اهواز برخی پروازهای خروجی را با تاخیر مواجه کرد و مسافران پروازهایی از جمله پرواز شماره 831 آسمان به مقصد تهران مجدد به سالن پذیرش بازگشتند.

به مسافران اعلام شده پروازها با تاخیر و پس از کاهش دمای هوا انجام خواهند شد.

«ایستاده در غبار» همزمان از ۲ شبکه پخش می‌شود