تازه ترین فتوای داعش برای پوشیدن دائمی کمربند انفجاری!

Posted by

ایمنی میدان امام خمینی (ره) در معرض خطر است

گروه تروریستی داعش در تازه ترین فتوای خود، همه سرکردگانش را ملزم به پوشیدن دائمی کمربند انفجاری کرده است.

ایمنی میدان امام خمینی (ره) در معرض خطر است