ممنوعیت خرید بازیکنان آسیایی برای باشگاه های چینی

Posted by

اینتر مشتری جدید گریزمان

دولت چین استخدام بازیکنان آسیایی را توسط باشگاه های این کشور ممنوع کرد.

اینتر مشتری جدید گریزمان