هنوز هم قراردادهای سفیدامضاء وجود دارند

Posted by

این هفت ماده غذایی را هر روز مصرف کنید

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: قرارداد حدود ۹۵ درصد کارگران به صورت قراردادی بوده و تنها ۵ درصد آنها دائمی است، ضمن اینکه هنوز هم قراردادهای سفیدامضاء وجود دارند.

این هفت ماده غذایی را هر روز مصرف کنید