صاحب کوچکترین قهوه خانه دنیا درتهران درگذشت

Posted by

بازگشت جپاروف به استقلال قطعی شد

حاج علی مبهوتیان مشهور به حاج علی دوریش، صاحب قهوه خانه حاج درویش بازار تهران در گذشت.

بازگشت جپاروف به استقلال قطعی شد