افزایش رضایت از ناجا و ارتقای رتبه منزلتی این سازمان

Posted by

بازیکن تراکتورسازی: از قهرمانی در لیگ نا امید نمی شویم

افزایش رضایت از ناجا و ارتقای رتبه منزلتی این سازمان، بیش از آن که متاثر از بهبود کمیت و کیفیت عملکرد این سازمان باشد، متاثر از ” قدرشناسی” قابل تقدیر شهروندان ومردمی شدن روز افزون پلیس و همسویی اهداف پلیس و مردم است.

بازیکن تراکتورسازی: از قهرمانی در لیگ نا امید نمی شویم