بلایی که دلالی بر سر اقتصاد می‌آورد

Posted by

بازیگر معروف جلوی دوربین رفت

دلالی از نمونه معضلاتی به شمار می رود که به دلیل ماهیت این پدیده که بر واسطه گری استوار است و اساسا هیچگونه نقشی در تولید و خدمات ایفا نمی کند به مثابه آفتی برای اقتصاد کشور،باعث تحمیل خسارات و نارسایی های عمیقِ به کشور می شوند.

بازیگر معروف جلوی دوربین رفت