واژگونی اتوبوس حادثه آفرید

Posted by

باند سارقان اماکن خصوصی در قزوین منهدم شد

واژگونی اتوبوس در محور شیراز-
سروستان
حادثه ساز شد.

باند سارقان اماکن خصوصی در قزوین منهدم شد