با این دلایل هرگز ازدواج نکنید

Posted by

بحران فزاینده در بازار مسکن/روزنامه های اقتصادی

می‌خواهید ازدواج کنید فقط به این خاطر که وقتی هوا دو نفره می‌شود شما یک نفرید؟ این دلیل هم کافی نیست. اگر طرف مقابل برای‌تان مناسب نباشد و ازدواج کنید به هر حال تنها خواهید شد منتها فرقش این است که آن زمان، قلبی شکسته هم در سینه دارید!

بحران فزاینده در بازار مسکن/روزنامه های اقتصادی