خودکشی با جرم گیر دستشویی

Posted by

بختیار: زود گل خوردیم

زن ۳۲ ساله پس از زایمان در بیمارستان کوثر قزوین با خوردن مایع جرم گیر دست به خودکشی زد.

بختیار: زود گل خوردیم