واکنش جهانگیری به شایعه ورشکستگی چند بانک

Posted by

بررسی بازیکنان ورودی و خروجی آبی پوشان

پس از آنکه برخی از موسسات در کشور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانک‌ها نیز شکل گرفت. به گونه‌ای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی و غیرمجازی پیچید. اما ورشکستگی بانک‌ها حرفی نیست که عامه مردم بخواهند راجع به آن تحلیلی داشته باشند.

بررسی بازیکنان ورودی و خروجی آبی پوشان