تاثیر ترامپ بر افزایش گروه های ضد اسلامی

Posted by

بررسی حضور 7 ساله مهاجم مشهور کهکشانی ها در رئال

طبق اعلام یکی از مراکز تحقیقاتی معتبر آمریکایی، گروه های ضد اسلامی در طول یک سال گذشته، رشد سه برابری داشته اند.

بررسی حضور 7 ساله مهاجم مشهور کهکشانی ها در رئال