افزایش قیمت آنهم برای مشترکین کم مصرف گاز!

Posted by

بررسی ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی در دستور کار مجلس

در 7 ماهه اول امسال مبالغ قبض گاز دهک های پایین (کم مصرفان)افزایش و دهک های بالا(پرمصرفان) کاهش یافته است و علت چرایی اینکار برای ما روشن نیست.

بررسی ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی در دستور کار مجلس