وزیر خارجه آمریکا بیشتر به بار کش رئیس جمهوری شباهت دارد

Posted by

برق قطع شد؛ مراسم افتتاحیه والیبال به پایان نرسید

«جو اسکاربورو» مجری شبکه خبری ام اس ان بی سی گفت که وزارت خارجه آمریکا به دلیل عدم کفایت رکس تیلرسون وزیر خارجه که بیشتر به بار کش رئیس جمهوری شباهت دارد در حال پوسیدگی و فروپاشی است.

برق قطع شد؛ مراسم افتتاحیه والیبال به پایان نرسید