درگیری لفظی منجر به قتل جوان گالیکشی شد

Posted by

برق متروی کرج توسط شرکت توزیع البرز قطع نشده است

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان گالیکش گفت: درگیری لفظی ۴ جوان گالیکشی سبب به قتل رسیدن یکی از این
جوانان
شد.

برق متروی کرج توسط شرکت توزیع البرز قطع نشده است