مهم نیست که جباروف جذب شود یا نه!

Posted by

بروجردی: ایران حمایت مستشاری از سوریه را ادامه می‌دهد

قائم مقام سپاهان درباره پیوستن دائمی جبارف به این تیم بیان کرد: در پیوستن این بازیکن به باشگاه ما شک وجود دارد اما مهم نیست که جذب شود یا نه. ما بازیکنان خوبی در سپاهان داریم و مشکل خاصی از بابت بازیکن نداریم. یارگیری ما تمام نشده اما اکنون بازیکنان بزرگی در سپاهان هستند.

بروجردی: ایران حمایت مستشاری از سوریه را ادامه می‌دهد