اعلان جنگی بدون خونریزی در قطر!

Posted by

بعد از فوت هاشمی پایگاه برخی افراد در دانشگاه آزاد از بین رفت

خالد بن محمد العطیه در مصاحبه با روزنامه «العربی الجدید» در خصوص محاصره قطر از سوی کشورهای عربی اظهار داشت که حمله و محاصره علیه قطر به منزله «اعلان جنگ بدون خونریزی» است.

بعد از فوت هاشمی پایگاه برخی افراد در دانشگاه آزاد از بین رفت