حذف صفر پولی اقتصاد بیمار کشور را درمان نمی کند

Posted by

بقایای پلاسکو به کجا برده می شود؟+عکس

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی در برابر مقوله حذف صفر از پول رسمی کشور ارائه داده اند که تا زمان اجرای این قانون نمی توان به نتیجه واحدی در این زمینه دست پیدا کرد.

بقایای پلاسکو به کجا برده می شود؟+عکس