تاخیر دقیقه ای در تشخیص بیماری صرع و خطر مرگ

Posted by

بهتر است فردو به موزه تبدیل شو/ در بحث پیشران اتفاق جدیدی نیفتاده است

دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران، نسبت به تشخیص«صرع پایدار» هشدار داد و گفت: هر دقیقه تاخیر در تشخیص و درمان این نوع صرع، می تواند مرگبار و کشنده باشد. دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران، ادامه داد: عوارض صرع پایدار می تواند تکلم، فکر و حرکت فرد را دچار اختلال کند.

بهتر است فردو به موزه تبدیل شو/ در بحث پیشران اتفاق جدیدی نیفتاده است