واکنش دبیر کل ناتو به عضویت مونته نگرو در این سازمان

Posted by

بیانیه انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره حادثه تروریستی تهران

دبیر کل ناتو عضویت مونته نگرو در ناتو را تحسین کرد و گفت اگر دولتی به دنبال ایجاد تغییر است به ناتو بپیوندد. روز دوشنبه مونته نگرو به طور رسمی به عضویت ناتو درآمد.

بیانیه انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره حادثه تروریستی تهران