کاهش مشارکت در انتخابات مجلس فرانسه

Posted by

بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خصوص سند ۲۰۳۰

وزارت کشور فرانسه مشارکت در انتخابات مجلس فرانسه را تا ساعت 17 به وقت پاریس 40/75 درصد اعلام کرد.

بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خصوص سند ۲۰۳۰