آدمیزاد به دمی‌بند است!

Posted by

بیرانوند ساقدوش وحید/ پیشخوان ورزشی

داد و فریادی به پا بود و از روی صدا می‌شد تشخیص داد که درگیری میان زن و مردی کهنسال است. ناگهان در شعبه باز شد و پیرمردی عصا زنان وارد شد: « آقای قاضی این زن جانم را به لبم رسانده است! نمی‌توانم دیگر با او زندگی کنم.»

بیرانوند ساقدوش وحید/ پیشخوان ورزشی