سازمان حج و زیارت پیگیر “پرونده شهدای منا”

Posted by

تأمین اجتماعی به مشکلات بیمه تاکسیران‌های همدان رسیدگی کند

سرپرست سازمان حج و زیارت پیگیری پرونده شهدای
فاجعه
منا را وظیفه وزارت امور خارجه دانست.

تأمین اجتماعی به مشکلات بیمه تاکسیران‌های همدان رسیدگی کند