تعیین سرنوشت ما دست چه کسی است؟

Posted by

تحلیل آمارها و تناقضات آماری حق رسانه هاست

ما سرنوشت را خودمان می سازیم اما عواملی تکوینی هم موثرند.

تحلیل آمارها و تناقضات آماری حق رسانه هاست