وزرای روحانی چرا از کار کردن با تدبیر و امید نا امید هستند؟

Posted by

ترابی: اطلاعی از پیشنهاد های اروپایی ندارم

از روحانی گرفته تا وزرایش؛ همه خسته‌اند. این همان معنایی است که روز گذشته از عارف گرفته تا نوبخت به آن اشاره کردند.

ترابی: اطلاعی از پیشنهاد های اروپایی ندارم