واردات سیگار صفر می‌شود

Posted by

ترامپ از شبکه سی ان ان متنفر است!

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات گفت:در راستای اجرای تبصره ۳ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به تبدیل واردات به تولید داخلی باهمان برند اصلی نمود ، عملکرد دو ماهه سال۹۶ صنعت دخانیات کشور در تولید معادل ۴.۱ میلیارد نخ بوده است.

ترامپ از شبکه سی ان ان متنفر است!