دروازه‌بان سابق سرخابی‌ها این فصل کجاست؟

Posted by

ترامپ به دنبال رضایت نژادپرستان آمریکا است

صادقی در گذشته دروازه‌بان اصلی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران و تیم ملی فوتبال جوانان ایران بوده‌است.

ترامپ به دنبال رضایت نژادپرستان آمریکا است