تصاویر تازه از دونالد ترامپ

Posted by

ترامپ گزینه‌مناسبی برای مقابله‌باایران ندارد

ترامپ گزینه‌مناسبی برای مقابله‌باایران ندارد