کیفیت هوای ۱۶ استان سالم شد

Posted by

ترکیب ایران برابر ازبکستان اعلام شد

طبق آخرین شاخصهای دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، اهواز مرکز خوزستان طی ساعتهای گذشته آلوده‌ترین کیفیت هوا را در میان مراکز استانها داشته و مردم این منطقه شرایط ناسالم برای گروههای حساس را برای سومین روز مستمر تجربه می‌کنند.

ترکیب ایران برابر ازبکستان اعلام شد