داوران «قلب تهران» مشخص شدند

Posted by

ترکیه اطلاعات محرمانه ایران را به اسرائیل می‌داد!

دبیر نخستین جایزه هنری قلب تهران مسعود زنده روح کرمانی است و بهرام کلهرنیا (پوستر)، علی هاشمی شهرکی (تصویرگری)، مسعود شجاعی طباطبایی (کارتون) و محمدمهدی رحیمیان (عکاسی) شورای دبیران این جایزه هستند.

ترکیه اطلاعات محرمانه ایران را به اسرائیل می‌داد!