شور و عشق مردم در ۳۸سالگی انقلاب

Posted by

تشکر از ترامپ در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکر از ترامپ در راهپیمایی ۲۲ بهمن