معاون اول هم باید عینک بزند؟!

Posted by

تصاویری که دروغ ترامپ را ثابت می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور گفت پس از برجام در جذب فاینانس موفق نبوده‌ایم.

تصاویری که دروغ ترامپ را ثابت می‌کند