در برجام شکست سختی خورده‌ایم

Posted by

تصمیم گرفتیم به بازیکنان در رختکن پیتزا بدهیم

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه پیشرفت در صنایع نظامی ما را در دیگر صحنه ها نیز موفق خواهد کرد گفت: روحیه اینکه باید همه چیز را از خارج وارد کنیم روحیه غلطی است؛ بعد از 4 سال نه تنها قدمی جلو نرفته ایم بلکه عقب گرد هم داشته‌ایم.

تصمیم گرفتیم به بازیکنان در رختکن پیتزا بدهیم