آتش‌نشانی بجنورد برای خرید نردبان ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

Posted by

تعطیلی
برخی مدارس در نقاط مختلف کشور به دلیل بارش برف

مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد با اشاره به‌ضرورت تهیه نردبان آتش‌نشانی در مرکز استان خراسان شمالی گفت: خرید این نردبان ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما با اعتبارات کنونی آتش‌نشانی خرید آن امکان‌پذیر
نیست
.

تعطیلی
برخی مدارس در نقاط مختلف کشور به دلیل بارش برف