وقوع زمین لرزه در سومار کرمانشاه

Posted by

تغییر تاکتیک تیم یونانی به خاطر دو لژیونر ایرانی

زمین لرزه ای در عمق 8 کیلومتری زمین سومار را لرزاند.

تغییر تاکتیک تیم یونانی به خاطر دو لژیونر ایرانی