بررسی برای برقراری دوباره یارانه خانوارهای واجد شرایط و نیازمند

Posted by

تغییر نام یک روستا در هند به نام «روستای ترامپ»

سازمان هدفمندی یارانه ها روز سه شنبه با انتشار اطلاعیه ای از بررسی دوباره پرونده خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده است، خبر داد.

تغییر نام یک روستا در هند به نام «روستای ترامپ»