وضعیت سدهای تامین کننده آب کشور چگونه است؟

Posted by

تفکر در کلام امام صادق(ع)

از مجموع ۱۷۱ سد در کشور، ۳۳ سد که ۱۳ درصد مخازن سدها را تشکیل می‌دهند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است.

تفکر در کلام امام صادق(ع)