عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا: ما باید مسلح کردن تروریست ها را متوقف کنیم

Posted by

تمرینات استقلال خوزستان زیر نظر ویسی شروع می شود

عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، جنگ های این کشور برای تغییر رژیم ها را عامل تقویت تروریسم دانست.

تمرینات استقلال خوزستان زیر نظر ویسی شروع می شود