شیرزاد: ما بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم

Posted by

تهدید سرمربی استقلال تکذیب شد

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید پیروزی روحانی معجزه او نبود و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.

تهدید سرمربی استقلال تکذیب شد