قطع روابط دیپلماتیک با ایران، یکی از شروط ریاض برای قطر

Posted by

تهدید قطر؛ فرصت ایران/ پیشخوان

در حالی که خبر تعیین شرط از سوی عربستان برای قطر را تکذیب کرد، اما روزنامه «السیاسه» کویت در شماره امروز خود برخی از این شروط را منتشر کرده است.

تهدید قطر؛ فرصت ایران/ پیشخوان