هشدار به انسان های مغرور

Posted by

توهین مبلغ کویتی به ایران همزمان با ورود روحانی به کویت

چه بسا کسی را در آفتاب سوزان می بینی بر او سایه می افکنی یا بیماری را می نگری که سخت ناتوان است، از روی دلسوزی بر او اشک می ریزی.اما چه چیز تو را بر بیماری خود بی تفاوت کرده؟ و بر مصیبت های خود شکیبا و از گریه بر حال خویشتن باز داشته است؟ در حالی که هیچ چیز برای تو عزیز تر از جان نیست.

توهین مبلغ کویتی به ایران همزمان با ورود روحانی به کویت