بهنوش صادقی از اولین تجربه فیلم سازی اش میگوید

Posted by

تیر خلاص ترامپ بر عزت پاسپورت ایرانی در یک سالگی برجام!

در مورد ورود به سینما عجله ای نداشتم و خوشحالم که در این سن و با تجربه اقدام به ساخت فیلم کردم

تیر خلاص ترامپ بر عزت پاسپورت ایرانی در یک سالگی برجام!