فصد خون برای این افراد ممنوع است

Posted by

تیم اقتصادی کابینه جدید ضعیف‌تر از تیم دولت یازدهم؟!

علوی تصریح کرد: فصد برای افراد با مزاج‌ بسیار سرد به دلیل اینکه در چنین افرادی خون کم و بلغم زیاد وجود دارد و کسانی که در شهرهای بسیار سرد زندگی می‌کنند، جایز نیست چون خون آنها متکاثف و کم‌حجم است.

تیم اقتصادی کابینه جدید ضعیف‌تر از تیم دولت یازدهم؟!