کی روش: افرادی در فدراسیون هستند که از صعود خرسند نیستند

Posted by

ثبت منشاء ارز الزامی شد/ پیشخوان

سرمربی تیم ملی گفت: در فدراسیون نیز افرادی از این صعود خرسند نیستند، اما امروز روز ماست و آنها باختند.

ثبت منشاء ارز الزامی شد/ پیشخوان