فوت سه سرباز وظیفه در قزوین

Posted by

جانشینان 3 ملی پوش استقلال مشخص شدند

عصر امروز در اثر سهل انگاری سرباز وظیفه از منطقه نظامی ابیک قزوین و نیز تیر اندازی ناگهانی سه نفر از سربازان وظیفه فوت کردند و پنج نفر نیز مجروح شدند .

جانشینان 3 ملی پوش استقلال مشخص شدند