مرعشی: حق مسلم زنان حضور در کابینه است

Posted by

جت اختصاصی برای نیمار!

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: من فکر می‌کنم حضور در کابینه حق مسلم بانوان و جامعه است.

جت اختصاصی برای نیمار!